The Michael J. Epstein Memorial Library Tour Correspondent Interview 12: Michael J. Epstein

The final interview in the tour series…Michael J. Epstein.